Vjerovanje u meleke – drugi imanski šart

Vjerovanje u meleke – drugi imanski šart

Vjerovanje u meleke podrazumijeva opće i specifično ubjeđenje u njihovo postojanje. Svaki musliman
vjeruje da je Allah stvorio meleke kako bi Mu robovali i bili pokorni.
Uzvišeni ih opisuje riječima: “A meleki su samo robovi poštovani. Oni ne govore
dok On to ne odobri i postupaju onako kako On naredi. On zna šta su radili i šta će uraditi, i oni će se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati (činiti šefa'at), a oni su i sami, iz stahopoštovanja prema Njemu, brižni.”
(El-Enbija, 26-28)

Meleci su plemenita i čedna bića koja je Uzvišeni Allah, dželle šanuh, stvorio od svjetlosti kako bi Mu činili ibadet, veličali ga, slavili i pokoravali se Njegovim naredbama. Oni nisu Allahove kćeri ili sinovi, ili pak Njegovi ortaci, neka je On uzvišen od toga, već su Njegovi pokorni robovi koji ne posjeduju nijednu božanstvenu osobinu.

Muslimani vjeruju u postojanje i prisustvo meleka, iako ih ne vide svojim očima, jer se oni smatraju dijelom nevidljivog svijeta (gajba). Onaj ko zanegira postojanje meleka po Islamu se smatra
nevjernikom, jer time utjeruje u laž Uzvišenog Allaha, dželle šanuh, Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i sve muslimane.

Grupacija meleka je mnogo, a neki među njima zaduženi su za nošenje i držanje Arša , drugi su čuvari
Dženneta i Vatre, a neki se opet brinu od djelima ljudi.
U one meleke koje su Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuli po imenima,
vjerujemo u svakog ponaosob, pa tako vjerujemo u Džibrila, Mikaila, Malika – čuvara vatre i Israfila
– meleka zaduženog za puhanje u rog.
Od ‘Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Meleki su stvoreni od nura (svjetlosti), džinni od plamene vatre, a Adem od onoga što vam je rečeno.”

Uzvišeni je rekao: “Meleki koji nose Arš i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Njega i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima…” (El-Mu'min)

Hafiz Ibn Kesir, rhm, je rekao: “Čuvar Dženneta je melek za kojeg se kaže da mu je ime Ridvan, a tako se navodi u pojedinim hadisima.”

Uzvišeni je rekao: “… a nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite.” (El-Infitar, 10-12), “Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, – po Allahovu naređenju nad njim bde.” (Er-Ra'd, 11)

Melek Džibril je najbolji od svih meleka, jer je bio zadužen za dostavljanje objave Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima, a to je bez sumnje najplemenitiji posao i najveličanstvenija služba.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *