7 VELIKIH GRIJEHA

7 VELIKIH GRIJEHA

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je: «Sedam velikih grijeha», koju ću uz Allahovu dž.š. pomoć tumačiti kroz hadis Poslanika s.a.v.s., koji bilježi Buharija u Sahihu.
Raduj se ummete Muhammeda s.a.v.s., jer je vrijeme islama na pomolu; vrijeme u kojem će se provoditi Allahovi zakoni i u kojem će vladati pravda među ljudima, jer zulum kojem smo izloženi ne može ostati i on mora propasti! Čuvajmo sebe i svoje porodice od vatre i dobro pazimo, s’ kim se druže naša djeca, kako se ponašaju i oblače, šta gledaju i jedu i ko su im uzori u životu, jer ćemo i za njih biti pitani na Sudnjem danu!

Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao:

 Klonite se sedam grijeha!” Rekoše: “O Allahov Poslaniče, koji su ?” Reče: “Pripisivanje druga Allahu dž.š., sihr, ubistvo na bigajri-hak, jedenje kamate, jedenje imetka siročeta, bježanje sa bojnog polja i potvora poštenih vjernica!” (Buharija)

Ovim hadisom Poslanik s.a.v.s. ne ograničava grijehe samo na ovih sedam grijeha, a o sličnim grijesima govore i Kur'an i hadis. Ibn Abbas smatra da je veliki grijeh svaki grijeh, poslije kojeg slijede: vatra, Allahova srdžba, prokletstvo i kazna. Gazali smatra da je veliki grijeh svako ružno djelo koje neko učini bez imalo osjećaja straha ili kajanja, kao što su: blud, alkohol, namjerno ostavljanje namaza ili zekata, ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, neposlušnost roditeljima i sl..

Za male grijehe je Allah dž.š. obećao brisanje, ako se ne budu stalno činili, jer nema malih grijeha ako se konstantno čine.

1) Pripisivanje druga Allahu dž.š. je najveći grijeh i takvima niti jedno djelo neće biti primljeno. Njima je džennet zabranjen, pa čak i njegov miris, što potvrđuje 92. ajet Sure Maide:

“… Ko drugog Allahu smatra ravnim, Alah će mu ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo će džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći!” (Suretu-l-Maide:72)

2) Sihr: Traženje pomoći sa lošim dušama i džinima; izluđivanjem pameti, razdvajanjem između supružnika, izazivanjem mržnje među ljudima, prouzrokovanje samoubistava itd.. U 4. ajetu Sure Felek, stoji:

“i od zla smutljivca kad smutnje sije (i od zla onih koje pušu u uzlove),” (Suretu-l-Felek:4)

Citirani ajet govori o onima koje pušu u uzlove (čvorove), a one su sahirke (koje prave sihr). Sura Felek i Sura Nas su objavljene, kada je Židov Lebid ibn Ea'sam napravio sihr Poslaniku s.a.v.s., koji se kako stoji u predajama razbolio punih šest mjeseci. To se desilo nakon Hudejbije i Hajbera, kada su prvaci Jevreja tražili od Lebida (bio je najpoznatiji sahir), da napravi sihr Poslaniku s.a.v.s, jer ono što su oni činili ranije od sihra nije uticalo na njega. Obećali su mu veliku nagradu. Lebid je dobio od jevrejskog dječaka koji je služio Poslanika s.a.v.s. njegov češalj, koji je upotrijebio sa napravljenim likom Poslanika s.a.v.s od voska. Takođe je u taj lik ubo jedanaest igala i zavezao jedanaest čvorova. Sve to je stavio pod kamen u bunar iz kojeg je Poslanik s.a.v.s. pio vodu, tako da se on teško razbolio i pao na postelju. Nakon što su objavljene dvije pomenute sure, Poslanik s.a.v.s. je za svaki uzao proučio po jedan ajet, a onda ga razvezao. Nakon toga je potpuno ozdravio. Liječenje sihra je isključivo Kur'anom, te nije dozvoljeno zapisivanje i sl., što mnogi Bošnjaci i Bošnjakinje rade. Na nama je da se čuvamo sihra, islamskim životom i vladanjem, te da nastojimo da budemo stalno čista tijela i odijela, te da smo pod abdestom. Učenje određenih Kur'anskih sura, kao što su: Ihlas, Felek, Nas, Ajetu-l-Kursi i sl. od nas otklanjaju zlo sihra i džina. Osoba koja pravi sihr, postaje kafir, te je većina islamskih učenjaka mišljenja da je kazna za onoga koji pravi sihr ubijanje.

3) Ubistvo: U 93. ajetu Sure Nisa’ stoji:

“Onome ko namjerno ubije vjernika kazna će biti – džehennem, u kome će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti.” (Suretun-Nisa’: 93)

Prema riječima Poslanika s.a.v.s., dozvoljava se ubijanje muslimana, u tri slučaja:

Prenosi Mesruk, od Abdullaha koji kaže: “Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: “Nije dozvoljeno proliti krv muslimana (ubiti ga), koji svjedoči da nema drugog gospodara mimo Allaha i da sam ja Njegov Poslanik, osim u tri slučaja: Oženjeni bludnik, ubistvo za ubistvo i onoga ko napusti svoju vjeru i zajednicu (murted)!” (Ebu Davud)

4) Jedenje kamate: Onaj koji jede kamatu u ratu je sa Allahom dž.š. i sa Njegovim Poslanikom s.a.v.s., a sve prema 278. i 279. ajetu Sure Bekare:

“O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici.” (278) “Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate, – rata od Allaha i Poslanika njegova! A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti!” (279) (Suretu-l-Bekare: 278. i 279.)

Allah dž.š. zabranjuje kamatu, a dozvoljava trgovinu. Musliman je dužan da ljude pomaže, a ne da na muci drugih ljudi ostvaruje dobit, kao što je to slučaj sa kamatom. Nasuprot kamate imamo zekat i sadaku, o čemu govori 276. ajet Sure Bekare:

“Allah uništava kamatu, a unaprijeđuje dobročinstvo. Allah ne voli ni jednog nevjernika, griješnika.” (Suretu-l-Bekare: 276)

Ko jede kamatu, on je u zabludi, gubi bereket i proširuje nered.

5) Jedenje imetka jetima: Ovaj grijeh je sličan kamati. Ko troši od imetka jetima onoliko koliko je potrebno i ako bude čuvao imetak biće u društvu sa poslanicima, iskrenim Allahovim robovima i sa šehidima. Poslanik s.a.v.s. kaže:

Prenosi Sehl bin Sa'd: Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: “Ja i onaj koji izdržava jetima smo u džennetu kao ova dva prsta; pokazujući kažiprstom i onim do njega.!” (Tirmizija)

Oni koji jedu njihov imetak, kao da jedu vatru.

6) Bježanje sa bojnog polja: Onaj ko bježi sa bojnog polja čini veliki grijeh i ostavlja svoju braću u teškoj situaciji, brinući se samo za sebe. U 15. i 16. ajetu Sure El-Enfal stoji:

«O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite;»(15) «onaj ko im tada leđa okrene – osim onog koji se povuče s’ namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi – vratiće se natovaren Allahovom srdžbom; prebivalište njegovo biće džehennem, a užasno je on boravište.»(16) (Suretu-l-Enfal:15-16)

7) Potvora kreposnih vjernica:

“Oni koji potvore čestite i bezazlene vjernice, neka budu prokleti na ovom i na onom svijetu; njih čeka patnja nesnosna!” (Suretun-Nur:23)

Braćo i sestre! Čuvajmo se sedam pomenutih grijeha, kako bi se sačuvali džehennema! Gospodaru, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, oprosti nam grijehe i počasti nas u džennetu, društvom sa Poslanikom s.a.v.s., šehidima i dobrim ljudima!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *