TREĆI TEMELJ KOJI JE ČOVJEK OBAVEZAN POZNAVATI

TREĆI TEMELJ KOJI JE ČOVJEK OBAVEZAN POZNAVATI

Poznavanje Vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. A on je Muhammed, sin Abdullaha, sin Abdul – Muttaliba, sin Hašima, a Hašim je iz plemena Kurejš, a Kurejšije su od Arapa, a Arapi su potomstvo Isma'ila, sina Ibrahimovog, neka je salavat i selam na njega i na našeg Vjerovjesnika.

Živio je 63 gosine – 40 godina prije poslanstva i 23 godine kao vjerovjesnik i poslanik. Postao je vjerovjesnik kad mu je objavljena sura El-Alek, a poslanik kad mu je objavljena sura El-Muddessir.

Njegov rodni kraj je Mekka, a učinio je hidžru u Medinu. Allah ga je poslao da upozori i odvraća od širka i da poziva u tevhid.

Dokaz za to jesu riječi Uzvišenog:

“O, ti, pokriveni! Ustani i opominji! I Gospodara svoga veličaj! I odjeću svoju očisti! I kipova se kloni! I ne prigovaraj držeći da je mnogo! I radi Gospodara svoga budi strpljiv!”

Riječi “Ustani i opominji!” znače “Odvračaj od širka, a pozivaj u tevhid.”

Riječi “Gospodara svoga veličaj!” znače “Veličaj Ga ispovjedajući mu tevhid (tj samo Njega obožavaj).”

Riječi “I odjeću svoju očisti!” znače “Očisti svoja djela od širka.”

Riječi “I kipova se kloni!” znače “Ostavljanje, napuštanje i odricanje od kipova i njihovih sljedbenika.”

Proveo je na tome 10 godina, pozivajući u tevhid (obožavanje Allaha Jedinog), a poslije toga je uzdignut na nebesa i propisano mu je 5 dnevnih namaza. U Mekki je klanjao 3 godine, a zatim mu je naređeno da učini hidžru u Medinu.

A hidžra je preseljenje iz zemlje širka u islamsku zemlju. Hidžra je vadžib ovom ummetu, iz zemlje širka (nevjerstva) u zemlju islama i ona je trajna do Sudnjeg dana.

A dokaz za to jesu riječi Uzvišenog:

“Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati:'Šta je bilo s vama?’- ‘Bili smo potlačeni na Zemlji’ – odgovorit će. – ‘Zar Allahova zemlja nije prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti?’ – reči će meleki, i zato će njihovo prebivalište biti Džehennem, a užasno je on boravište. samo nemoćnim muškarcima i ženama, i djeli, koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali puta, Allah će, ima nade, oprostiti jer Allah briše grijehe i prašta.”

“O,robovi Moji koji vjerujete, Moja je Zemlja prostrana, zato samo Mene obožavajte!”

Učenjak Begavi, r.a. rekao je: “Povod objave ovog ajeta su muslimani koji nisu učinili hidžru iz Mekke. Allah ih je pozvao s imenom imana (tj.kao vjernike).”

A dokaz za hidžru iz suneta jesu riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ne prestaje hidžra sve dok ne prestane pokajanje, a ne prestaje pokajanje sve dok Sunce ne izađe sa zapada.”

Nakon što se nastanio u Medini naređeni su mu ostali propisi islama, poput zekata, posta, hadždža, ezana, džihada, naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Na tome je proveo deset godina.

A nakon toga je preselio na ahiret, salavat i spas neka je na njega, ali njegova vjera je ostala. Ovo je njegova vjera. Nema dobra, a da nije uputio svoj ummet na njega i nema zla, a da ga nije upozorio na njega.

Dobro na koje je uputio je tevhid i sve što Allah voli i čime je zadovoljan, a zlo na koje je upozorio je širk i sve ono što Allah prezire i ne voli.

Allah ga je poslao svim ljudima i naredio pokoravanje njemu svim bićima, ljudima i džinima.

Dokaz za to jesu riječi Uzvišenog:

Reci:'O,ljudi, ja sam svima vama Allahov Poslanik.'”

Allah je njime upotpunio vjeru, a dokaz za to jesu riječi Uzvišenog:

“Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.”

Dokaz da je umro, sallallahu alejhi ve sellem, jesu riječi Uzvišenog:

“Ti ćeš, zacijelo, umrijeti, a i oni će, također, pomrijeti, i poslije, na Sudnjem danu, pred Gospodarom svojim ćete se jedan s drugim prepirati.”

Kad ljudi umru , bit će proživljeni, a dokaz za to su riječi Uzvišenog:

“Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iz nje ćemo vas po drugi put izvesti.”

“Allah vas, od zemlje poput bilja stvara, zatim vas u nju vraća i iz nje će vas sigurno izvesti.”

A poslije proživljenja bit će obračunati i nagrađeni za svoja djela.

Dokaz za to su riječi Uzvišenog:

“Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji – da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro.”

Onaj ko zaniječe proživljenje je nevjernik, a dokaz su riječi Uzvišenog;

“Nevjernici tvrde da neće biti oživljeni, Reci:'Hoćete, Gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni, pa o onom što ste radili, doista biti obaviješteni!'”

Allah je poslao sve poslanike da radosne vijesti donose i opominju.

Dokaz za to jesu riječi Uzvišenog:

“Poslanici koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali – A Allah je Silan i Mudar.”

Prvi od njih je Nuh, alejhis-selam, a posljednji je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i on je pečat vjerovjesnika (posljednji vjerovjesnik).

Dokaz da je Nuh, alejhis-selam, prvi poslanik jesu riječi Uzvišenog:

“Mi samo objavili tebi kao što smo objavili Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega.”

Svakom narodu Allah je poslao poslanika, od Nuha do Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, naređujući im da obožavaju samo allaha i zabranjujući im da obožavaju taguta.

Dokaz za to su riječi Uzvišenog:

“Mi smo svakom narodu poslanika poslali:'Allaha obožavajte, a taguta se klonite!'”

Allah je svim narodima naredio da ne vjeruju u tagute, a da vjeruju u Allaha.

Ibn Kajjim, r.a., rekao je: “Tagut je sve ono u čemu čovjek prelazi granicu, od onoga što obožava ili slijedi ili mu se pokorava.”

Taguta je mnogo, a pet je glavnih među njima:

  1. Iblis, Allah ga prokleo,
  2. onaj ko je zadovoljan da bude obožavan mimo Allaha,
  3. onaj koji poziva ljude da ga obožavaju,
  4. onaj koji tvrdi da zna nešto od gajba,
  5. onaj ko sudi po nečemu drugom mimo onoga što je allah objavio.

Dokaz za to su riječi Uzvišenog:

“U vjeru nema prisiljavanja. Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u taguta, a vjeruje u Allaha – drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti – a Allah sve čuje i zna.”

Ovo je značenje “la ilahe illallah” – nema drugog boga osim Allaha.

A u hadisu je došlo: “Glavna stvar je islam, a njen temelj je namaz, a vrhunac njene visine je džihad na Allahovom putu.”

A Allah najbolje zna, i neka je salavat i selam ma Muhammeda,

njegovu porodicu i ashabe.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *