Kur'an kao lijek: Kur'anske sure i ajeti koji liječe (ajeti rukje)

Kada iscjelitelj uči  Kur'an oboljeloj osobi, veliku ulogu u pogledu njegovog utjecaja na zle džine ima njegova bogobojaznost (pobožnost) i bliskost Allahu, dž.š.  Ibn Meflih kaže da šejtan (džin) doživi napad ludila i bjesnila kada se nađe u blizini srca punog imana. Srce puno imana je svjetlost u grudima.

Kada se srce učvrsti zikrullahom, šejtan (zli džin) doživi napad ludila i bjasnila kada mu se približi – kao što to doživi i čovjek kada ga opsjedne zli džin – te se oko njega okupljaju ostali šejtani i pitaju: ” Šta mu je”?, pa im biva rečeno: ‘Čovjek mu je naudio’

Prema tome, iscjelitelj je u stanju nauditi džinu oružjem i snagom koja se krije u njegovom srcu.

Kur'anske sure i ajeti koje se uče oboljelom ( ajeti rukje) su sljedeći:  

 • U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali! (Prevod, El -Fatiha, 1.-7.)

 • Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali; i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Njima će Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti. (Prevod, El – Bekare, 1.-5.)

 • A vaš Bog – jedan je Bog! Nema boga osim Njega, Milostivog, Samilosnog! Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah spušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina – po kojoj je rasijao svakojaka bića, promjena vjetrova, oblaci koji između neba i Zemlje lebde – doista su dokazi za one koji imaju pameti. (Prevod, El – Bekare, 163.-164.

 • Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež niti san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji! Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvaća i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni! U vjeru nema prisiljavanja – Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha – drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti.      – A Allah sve čuje i zna. Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju – zaštitnici su šejtani i oni ih odvode sa svjetla na tmine; oni će biti stanovnici Džehennema, oni će u njemu vječno ostati. (Prevod, El – Bekare, 255.-257.)

 • Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji! Pokazivali vi ono što je u dušama vašim ili to krili Allah će vas za to pitati; oprostiće onome kome On hoće, a kaznit će onoga koga On hoće – Allah je kadar sve. Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike njegove:'Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih.’ I oni govore:'Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam Gospodaru naš; Tebi ćemo se vratiti.’ Allah nikoga ne opterećava preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice uradimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj nam se. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje! (Prevod, El – Bekare, 284.-286.)

 • Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega – a i meleki i učeni – i da On postupa pravedno. – nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog! Allahu je prava vjera jedino – islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu  vjerovali Allah će brzo obračunati.  (Prevod, Alu Imran, 18.-19.)

 • Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; On tamom noći prekriva dan, koja ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova! Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole. I ne pravite nered na zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine. (Prevod, El – A'raf, 54.-56.)

 • Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti? I neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog! A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići. I reci: “Gospodaru moj, oprosti  i smiluj se, Ti si najmilostiviji!” (Prevod, El – Mu'minun, 115. – 118.)

 • I neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog! A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići. I reci:'Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji!’ (Prevod, El-Mu'minun, 116.-118.)

 • Tako Mi onih u redove poredanih i onih koji odvraćaju i onih koji Opomenu čitaju – vaš Bog je, uistinu, Jedan, Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih i Gospodar istoka! Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili  i čuvamo ga od svakog šejtana prkosnoga da ne prisluškuje meleke uzvišene; njih sa svih strana gađaju da ih otjeraju: njih čeka patnja neprekidna, a onoga koji što ugrabi – stigne svjetlica blistava. (Prevod, Es – Saffat, 1.-10.)

 • Kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur'an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše: “Pst!” A kada se završi, vratiše se narodu svome da opominju. “O narode naš” – govorili su – “mi smo slušali Knjigu koja se poslije Musaa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one prije nje, i koja ka istini i na Pravi put upućuje. O narode naš, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha, On će vam neke grijehe vaše  oprostiti i vas od patnje neizdržljive zaštititi!” A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi Mu na Zemlji neće umaći i mimo Njega zaštitnika neće naći. Oni su u velikoj zabludi. (Prevod, El – Ahkaf, 29.-32.)

 • O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć! – pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! Na vas će se ognjen plamen i rastopljen mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti – pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane – pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! – tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani – pa koju blagodat Gospodara svoga poričete?! (Prevod, Er – Rahman, 33.-40.)

 • Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. On je Allah – nema drugog boga osim Njega – On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, on je Milostivi, Samilosni! On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. njega hvale oni na nebesima i na zemlji, On je Silni i Mudri. (Prevod, El – hašr, 21.-24.)

 •  Reci: “Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: ‘Mi smo, doista, Kur'an, koji izaziva divljenje slušali, koji na Pravi put upućuje – i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem  ravnim smatrati, a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! – uzeo Sebi ni druge ni djeteta; jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio, a mi smo mislili da ni ljudi i džini o Allahu laži ne govore; i bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali, i oni misle, kao što i vi mislite,’ da Allah nikoga neće oživjeti; i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno; i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići…'” (Prevod, El – Džinn, 1.-9.)

 • Teško svakom klevetniku – podrugljivcu, koji blago gomila i prebrojava ga, i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti! A ne valja tako! On će sigurno, biti bačen u Džehennem! A znaš li ti šta je Džehennem? Vatra Allahova razbuktana, koja će do srca dopirati. Ona će iznad njih biti zatvorena, plamenim stubovima zasvođena. (Prevod, El – Humeze, 1.-9.)

 • Reci: ‘On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakome! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!’ (Prevod, El – Ihlas, 1.-4.)

 • Reci:'Utječem se Gospodaru svitanja od zla onoga što on stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnju sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!’ (Prevod, El – Felek, 1.-5.)

 • Reci:'Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana – napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi – od džina i od ljudi!’ (Prevod, En – nas, 1.-6.)

Nakon učenja prethodno navedenih kur'anskih ajeta nekoliko puta, postoje tri mogućnosti:

 1. da bolesnik dobije napade, te da džin progovori,

 2. da bolesnik ne dobije napade, ali da mu se ipak dese neke promjene i

 3. da mu se ne desi ništa; u ovom slučaju riječ je o medicinskom ili psihičkom oboljenju.

Simptomi džinskog dodira

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *