DESET DJELA KOJA PONIŠTAVAJU ISLAM

DESET DJELA KOJA PONIŠTAVAJU ISLAM

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog

Znaj da postoji deset djela koja poništavaju islam.

PRVO DJELO

Širk u obožavanju Uzvišenog Allaha. Uzvišeni Allah rekao je:

“Allah doista, neće oprostiti da Mu se širk učini, a oprostit će mimo toga, kome On hoće!”

I rekao je: “Doista će Allah, onome ko Mu učini širk, ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo će biti vatra, a nasilnicima nema pomagača.”

A od djela širka je prinošenje žrtve nekom drugom mimo Allaha, poput klanja džinu ili kaburu.

DRUGO DJELO

Onaj ko između sebe i Allaha uzme posrednike kojima upućuje dovu, od kojih traži šefaat i na koje se oslanja, učinio je kufr (nevjerstvo) po koncenzusu učenjaka.

TREĆE DJELO

Onaj ko ne smatra mušrike kafirima ili sumnja u njihov kufr ili smatra da je njihova vjera ispravna učinio je kufr (nevjerstvo).

ČETVRTO DJELO

Onaj koji vjeruje da je neka uputa mimo upute Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, potpunija od njegove upute ili da je nečija presuda bolja od njegove presude, poput onih koji daju prednost presudi taguta nad njegovom presudom, kafir je (nevjernik).

PETO DJELO

Ko zamrzi (prezire) nešto od onoga sa čime je došao Resul, sallallahu alejhi ve sellem, pa makar i radio po tome, učinio je kufr (nevjerstvo).

ŠESTO DJELO

Onaj ko se ismijava s nečim od vjere Resula, sallallahu alejhi ve sellem, ili s Allahovom nagradom ili kaznom učinio je kufr (nevjerstvo).

Dokaz su riječi Uzvišenog:

“Reci:'A zar da se sa Allahom i Njegovim ajetima i Poslanikom Njegovim ismijavate!’ ‘Ne ispričavajte se!’ Doista ste postali nevjernici nakon vjerovanja.”

SEDMO DJELO

Sihr, od kojeg je razdvajanje i spajanje (supružnika). Ko ga čini ili je zadovoljan njime počinio je kufr (nevjerstvo).

Dokaz su riječi Uzvišenog:

“A njih dvojica nisu nikoga učili dok mu ne bi rekli: ‘Mi smo samo iskušenje, i ti ne budi nevjernik!'”

OSMO DJELO

Podržavanje i pomaganje mušrika protiv muslimana.

Dokaz su riječi Uzvišenog:

A onaj, među vama, koji ih za zaštitnike prihvati, on je od njih; Allah uistinu neće ukazati na pravi put narodu nepravednom.”

DEVETO DJELO

Onaj ko vjeruje da je nekim ljudima dozvoljeno izaći iz šerijata Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je bilo dozvoljeno Hidru da izađe iz šerijata Musa, alejhis-selam, kafir je (nevjernik).

DESETO DJELO

Okretanje od vjere Uzvišenog Allaha, ne učeći je niti radeći po njoj.

Dokaz su riječi Uzvišenog:

A ima li nepravednijeg od onoga koji, opomenut riječima Gospodara svoga, njima leđa okrene? Mi ćemo, zaista, kazniti zlikovce!”

Nema razlike u svim ovim djelima između onoga ko ih radi iz šale, namjerno ili iz straha, osim onog ko je prisiljen.

Sva spomenuta djela veoma su opasna i često se u njih upada. Zato je obaveza na muslimanu da ih se pripazi i da se boji za sebe od upadanja u njih.

Utječemo se Allahu od uzroka Njegove srdžbe i Njegove bolne kazne.

A Allah najbolje zna, i neka je salavat i selam na Muhammeda,

njegovu porodicu i ashabe.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *