DRUGI TEMELJ KOJI JE OBAVEZA POZNAVATI (ISLAM, IMAN I IHSAN)

DRUGI TEMELJ KOJI JE OBAVEZA POZNAVATI (ISLAM, IMAN I IHSAN)

Poznavanje vjere islama sa dokazima, a to je potpuna predanost Allahu u tevhidu (izdvajajući Allaha u ibadetu), pokornost Njegovim naredbama i odricanje od širka i njegovih pristalica.

Islam se sastoji od tri stepena: islama, imana i ihsana. Svaki od njih ima svoje temelje.

1.PRVI STEPEN (ISLAM)

Islam ima pet temelja:

 1. svjedočenje (šehadet) da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov Poslanik.
 2. klanjanje 5 dnevnih namaza,
 3. davanje zekata,
 4. post ramazana,
 5. hodočašće Allahovoj kući Ka'bi (obavljanje hadža).

Dokaz za šehadet jesu riječi Uzvišenog:

“Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega – a i meleki i učeni, i da On postupa pravedno. Nema Boga osim Njega, Silnog i Mudrog.”

A šehadet znači da nema istinskog božanstva mimo Allaha tj nema božanstva koje zaslužuje biti obožavano mimo Allaha.

“La ilahe…” (“nema boga…”) jeste negacija svega što se obožava mimo Allaha, a “…illallah” (“…osim Allaha”) jeste potvrda obožavanja Allaha Jedinog, koji nema sudruga u obožavanju, kao što nema druga u gospodarenju (vlasti).

A ono što potvrđuje spomenuto i pojašnjava ga jesu riječi Uzvišenog:

“A kada Ibrahim reče ocu svome i narodu svome:'Nemam ja ništa s onima koje vi obožavate, ja obožavam samo Onoga koji me stvorio, jer će mi On doista na pravi put ukazati. On učini riječi tevhida trajnim za potomstvo svoje, da bi se dozvali.'”

“Reci:'O, sljedbenici knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke, da nikoga, osim Allaha, ne obožavamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!’ Pa ako oni ne pristanu, vi recite:'Budite svjedoci da smo mi, doista, muslimani.'”

Dokaz da je Muhammed Allahov Poslanik jesu riječi Uzvišenog:

“Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.”

Značenje svjedočenja da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik, jeste:

 1. pokoravanje u onome što je naredio,
 2. potvrđivanje i vjerovanje u ono što je obavijestio,
 3. napuštanje i ostavljanje onoga što je zabranio i ukorio,
 4. obožavanje Allaha onako kako je on propisao.

Dokaz za namaz, zekat i značenje tevhida jesu riječi Uzvišenog:

“A nije im naređeno osim da samo Allaha obožavaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera.”

Dokaz za post jesu riječi Uzvišenog:

“O, vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni.”

Dokaz za hadždž jesu riječi Uzvišenog:

“Hodočastiti hram dužan je , Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti, a onaj koji neće da vjeruje, pa zaista Allah nije ovisan ni o kome.”

2. DRUGI STEPEN (IMAN-VJEROVANJE)

Iman se sastoji od 70 i nekoliko ogranaka. Najuzvišeniji su riječi “La ilahe illallah”, a najniži je ukloniti s puta ono što smeta, a i stid je dio imana.

Temelji imana su:

 1. da vjeruješ u Allaha,
 2. Njegove meleke,
 3. Njegove knjige,
 4. Njegove poslanike,
 5. Sudnji dan,
 6. i da vjeruješ da Njegovom odredbom biva dobro i zlo (kader).

Dokaz za ovih šest temelja jesu riječi Uzvišenog:

Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu, čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike.”

A dokaz za kader (Allahovu odredbu) jesu riječi Uzvišenog:

“Mi sve, doista, s odredbom stvaramo.”

3. TREĆI STEPEN – ISHAN (DOBROČINSTVO)

Ihsan je zasnovan na jednoj osnovi, a to je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, pa ako ti Njega ne vidiš, On tebe, zaista vidi.

Dokaz za to jesu riječi Uzvišenog:

Allah, je, zaista, s onima koji su bogobojazni i koji su dobročinitelji.”

“I pouzdaj se u Silnoga i Milostivog, koji te vidi kad ustaneš i kada s ostalima molitvu obavljaš, jer On doista, sve čuje i sve zna.”

“Što god ti važno činio, i što god iz Kur'ana kazivao, i kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate.”

A dokaz iz sunneta je poznati hadis Džibrila, alejhis-selam, koji prenosi Omer ibn El-hattab, r.a.,rekavši:

“Dok smo sjedili kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pojavi se pred nama čovjek jako bijele odjeće, jako crne kose, nisu se vidjeli na njemu tragovi putovanja i nije ga niko od nas poznavao.

Zatim je sjeo kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, prislonivši svoja koljena uz njegova i stavivši ruke na njegova stegna.

Pa je rekao:'O,Muhammede, obavijesti me o islamu!’ A on odgovori:‘Da svjedočiš da nema drugog boga osim Allaha , i da je Muhammed Allahov poslanik, da klanjaš namaz, daješ zekat, postiš ramazan i da obaviš hadždž, ako si u mogućnosti.’

Reče:'Istinu si rekao!’ Mi smo se njemu čudili, pita ga i potvrđuje mu.

Zatim reče:'Obavijesti me o imanu!’ On odgovori: ‘Da vjeruješ u Allaha, Uzvišenog, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da sve što se događa biva Njegovom voljom i određenjem.’

Reče: ‘Obavijesti me o ihsanu!’ Reče: ‘Da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, pa ako ti Njega ne vidiš, On tebe zaista vidi:’

Reče:'Obavijesti me o Sudnjem danu!’ Reče:‘Upitani ništa više ne zna od onoga koji pita.’

Reče:'Obavijesti me o njegovim znakovima!’ Reče:’Da robinja rodi sebi gospodaricu i da vidiš gole i bosonoge čobane kako se nadmeću u izgradnji.'”

Reče Omer, r.a.: “Zatim je otišao, pa smo ostali duže vremena. Pa upita Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘O, Omere, znaš li ko je onaj što je pitao?‘ rekao sam:'Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ Reče:’Ovo je Džibril, došao vam je da vas poduči vašoj vjeri.'”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *